Sinh năm : 1991
Số CMND : .................
Tốt nghiệp trường ĐHSP TPHCM chuyên ngành Sinh Học
Đang dạy trường : ........................
Địa chỉ : Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : ..............................     
Email : .....................................

@Trung tâm Gia sư Bình Dương